Korzystając z usług iRepair15 oraz niniejszej strony internetowej akceptują Państwo zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności. iRepair15 zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

 

iRepair15 działa w poszanowaniu prawa każdej osoby do ochrony swojej prywatności. Niniejsza Polityka Prywatności określa w jakich sytuacjach mogą być pozyskiwane dane osobowe od użytkowników rozumianych jako osoby korzystające z usług iRepair15 oraz z niniejszej strony internetowej oraz wyjaśnia i reguluje zagadnienia związane z ich gromadzeniem, przetwarzaniem i wykorzystywaniem.

 

iRepair15 deklaruje, iż dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo przekazanych danych, jak podejmuje działania zapobiegające ingerencji osób trzecich w dane osobowe oraz w prywatność osób, których dane dotyczą. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych iRepair15 opracowało wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. iRepair15 kontroluje ich wykonywanie i stale sprawdza ich zgodność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

Administratorem gromadzonych danych osobowych jest Michał Piechociński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą iRepair Michał Piechociński ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej w Warszawie przy ul. Kaszmirowej 20 lok. 3 oraz dodatkowym stałym miejscem wykonywania działalności w Warszawie, przy Alei Niepodległości nr 177, NIP: 9522140590, REGON: 362875821 (zwany „iRepair15” lub „Administrator”).

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „RODO”) Administrator informuje, iż:

 

 1. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w iRepair15 jest Michał Piechociński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą iRepair Michał Piechociński, który pozostaje do Państwa dyspozycji pod adresem: michal.piechocinski@irepair15.pl.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą:
  1. w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy, a po zawarciu w celu jej realizacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  2. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w postaci m.in. prowadzenia dokumentacji księgowo – podatkowej, spełnienia obowiązku informacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu podjęcia działań prowadzących do:
   1. ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przez roszczeniami, gdzie prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest obrona praw Administratora,
   2. rozpatrywania reklamacji, skarg, wniosków, prowadzenia statystyk lub analizowanie danych, gdzie prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest dbanie o jakość współpracy i o wizerunek Administratora.
  4. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Administratora, zleceniobiorcy świadczący na rzecz Administratora usługi zarządcze, księgowe, marketingowe i prawne, a także podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.
  5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz w przypadku dokonania płatności na rzecz Administratora przez wymagany przepisami prawa podatkowego okres przechowywania dokumentacji lub do momentu przedawnienia roszczeń dotyczących przedmiotu umowy.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
  7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją ich nie podania będzie niemożność zawarcia i realizacji umowy.
  9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania.